Comisii de specialitate

I. Comisia pentru activitati economico-financiare, buget, agricultura, administrarea domeniului public si privat al comunei Osica de Jos, servicii si comert,programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala si protectia mediului :
1. Postelnicu llie - presedinte
2. Gata Dumitru - secretar
3. Vlad Traian - membru
4. Ivanoaica Mihail -membru
5. Ulieru Cezar Marian - membru
II. Comisia pentru activititi social-culturale, invatamant, culte, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectie copii, activitati sportive si de agrement :
1. Rosca Liviu - presedinte
2. Urdareanu Georgeta - secretar
3. Cismaru Marian Petrisor - membru
III. Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice a cetatenilor :
1. Ulieru Cezar Marian - presedinte
2. Voicu Ileana Maria - secretar
3. Smarandache Lucian - membru

 

Aparatul propriu

PISTOL MARIAN - primar
GATA DUMITRU - viceprimar
TORCEA DANIELA - secretar
POPESCU VIRGINIA - consilier asistenti sociali
RIMBOIU ALEXANDRA - consilier administrativ
DOCU CRISTINA - inspector taxe si impozite
TIRCA IOANA - referent contabilitate
ROTUNJEANU LELIOARA - referent contabilitate
BARCAN MARIN - referent agricol
DINCA CONSTANTIN AUREL -inspector de specialitate-casier
POSTELNIcU PETRISOR - inspector de specialitate arhiva
TANASESCU cHEoRGHtTA - guard
BRANISTE ILIE - sofer
GHIMIs LILIANA-ANISOARA - bibliotecar
GHITA GHEORGHE - referent cultural
MILITARU NICOLAE - agent veterinar

Secretar

Nume: Torcea
Prenume: Daniela
Data nasterii: 22.12.1972
Studii: Facultatea de Drept si Stiinte Administrative - Craiova
Diploma de Master in Guvernare moderna si dezvoltare rurala
Experienta profesionala:  
1997-1998 - Regia Autonoma a Tutunului Bucuresti - consilier juridic
1998-2001 - Societatea Nationala Tutunul Romanesc SA, Bucuresti - consilier juridic   
2001-2002 - Societatea Nationala Tutunul Romanesc SA - consilier juridic
2002-2003 - Societatea Nationala Tutunul Romanesc SA - contabil
2004-prezent - Primaria Osica de Jos - secretar
Abilitati:
Cunostinte PC,
Permis de conducere categoria B,
Limba franceza

Atributiile secretarului

Extras din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 - a administratiei publice locale - republicata

Art. 117. - Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:
a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;
d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.
Art. 48. - (1) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotararea in cazul in care considera ca aceasta este ilegala. In acest caz, va depune in scris si va expune consiliului local opinia sa motivata, care va fi consemnata in procesul-verbal al sedintei.
(2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica hotararile consiliului local primarului si prefectului de indata, dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data adoptarii.
(3) Comunicarea, insotita de eventualele obiectii cu privire la legalitate, se face in scris de catre secretar si va fi inregistrata intr-un registru special destinat acestui scop.
Art. 65. - Atributiile de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara pot fi delegate si secretarului unitatii administrativ-teritoriale sau altor functionari publici din aparatul de specialitate cu competente in acest domeniu, potrivit legii.

Program de lucru

Luni-Vineri
08.00-16.30
Joi programul este 08:18.30

Audiente

Luni, Miercuri
10.00-12.00 Primar
Marti si Joi
10.00-12.00 Viceprimar

Secretar
Luni 12.00-14.00
Vineri 10.00-12.00

Viceprimar

Nume: Gata
Prenume: Dumitru
Data si locul nasterii: 27.11.1975
Stare civila: casatorit
Studii: Postliceale "Devizier lucrari"
Experienta: Administrator firma

Atributiile viceprimarului, conform Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 - a administratiei publice locale


Art. 57. - (2) Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, care ii poate delega atributiile sale.
(3) Viceprimarul este ales cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, din randul membrilor acestuia.
(4) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii consilierilor in functie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie.
(5) Pe durata mandatului, primarul si viceprimarul primesc o indemnizatie lunara, ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei de primar, respectiv de viceprimar, si care reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial. Primarul si viceprimarul nu beneficiaza de sporul de vechime in munca si nici de alte sporuri prevazute de lege.
(6) Durata mandatului constituie vechime in munca si in specialitatea studiilor absolvite.
(7) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.
Art. 72. - (1) In caz de vacanta a functiei de primar, precum si in caz de suspendare din functie a acestuia, atributiile ce ii sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritatii consilierilor locali in functie.

Mesajul primarului

Tot colectivul vă asigură o totală implicare în activitatea administrativă a autorității locale, modernă și cu obiective ambițioase.

Pistol Marian

Link-uri utile

Contact

  urbanus (@) yoursite.com
  0249-455015
  0249-455085
  Comuna Osica de Jos, Judetul Olt

sipoca